Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2019

Kociek
0612 1aa2 500
Reposted fromsoftboi softboi via12czerwca 12czerwca

March 06 2019

Kociek
7256 f17f
Reposted fromrubinek rubinek viashackers shackers

February 08 2019

Kociek
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki.
Reposted fromnutt nutt via12czerwca 12czerwca
Kociek
Kociek
7577 866a 500
Reposted from4777727772 4777727772 via12czerwca 12czerwca
Kociek
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat.
— T. Różycki
Reposted frompieprzycto pieprzycto via12czerwca 12czerwca

February 05 2019

Kociek
1167 cfdb 500
Reposted fromsoftboi softboi
Kociek
1153 bb5e 500
Reposted fromsoftboi softboi
Kociek
2292 dd76 500
Reposted fromsoftboi softboi
Kociek
3604 8d5a 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
Kociek
3272 b2bc 500
Reposted fromsoftboi softboi

February 04 2019

Kociek
Reposted fromDennkost Dennkost
Kociek
Reposted fromDennkost Dennkost
Kociek
Reposted fromDennkost Dennkost
Kociek
0399 3f13 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaHypothermia Hypothermia
Kociek
0553 0bef 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaHypothermia Hypothermia
Kociek
1648 02c2
Reposted fromHypothermia Hypothermia
Kociek
9201 ec9c 500
Kociek
2584 1112 500
Wrocław. Strefa Kiss&Go ps. może wybiera się ktoś na dworzec?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaHypothermia Hypothermia
Kociek
8938 822c
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl