Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2018

Kociek

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
Reposted frompanpancerny panpancerny

November 01 2018

Kociek
9075 95f1
Reposted fromxpetqa xpetqa via12czerwca 12czerwca

October 30 2018

Kociek
Reposted fromFlau Flau viasmoke11 smoke11

October 29 2018

Kociek
5444 cab1 500
Reposted fromzie zie
Kociek
5718 9075
Kolejna noc, kolejna rozpacz, kolejny dzień, kolejny sztuczny uśmiech.
Reposted fromkrn krn
Kociek
Kociek
3460 f560 500
Kociek
Kociek
Kociek
Kociek
7958 fa77
Reposted fromnutt nutt viaHypothermia Hypothermia
Kociek
5624 47d7 500
Reposted from1911 1911 viaHypothermia Hypothermia
Kociek
6400 7038 500
Reposted from4777727772 4777727772 via12czerwca 12czerwca

October 16 2018

0157 be26
Reposted fromamberwaves amberwaves viashackers shackers
Kociek

"Założyć rodzinę. Myślę, że łatwiej by mi przyszło założyć imperium."

— E. Cioran
Reposted frommessinhead messinhead via12czerwca 12czerwca

July 13 2018

Kociek
5586 72d7
Reposted fromrudosci rudosci
Kociek
6983 c9d9
Reposted fromrubinek rubinek
Kociek
8736 f9cf 500
Reposted from4777727772 4777727772

July 12 2018

Kociek
Reposted frompsychedelix psychedelix
Kociek
1949 65a6
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl